چرخش کمر با هالتر

نام انگلیسی: Seated Barbell Twist
سایر نام ها:

تصاویر چرخش کمر با هالتر

آموزش حرکت چرخش کمر با هالتر

  1. در حالی که میله هالتر در مقابل پای شما قرار دارد، بر انتهای میز بنشینید. میله را در حالی که فاصله دست ها به اندازه عرض شانه و کف دست ها به سمت پایین است، در دست بگیرید. میله را بالای سر برده، سپس آن را پشت گردن و روی ماهیچه سرکول قرار دهید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  2. حال در حین ثابت نگه داشتن سر و پاها، شانه ها را از طرفی به طرف دیگر بچرخانید تا جایی که ماهیچه های کناری شکم منقبض شوند.
  3. تمرین را آهسته و کنترل شده انجام دهید. فراموش نکنید که در هنگام چرخیدن به اطراف، نفس خود را بیرون دهید (عمل بازدم)
  4. سپس در هنگام برگشتن به نقطه شروع، عمل دم (داخل کشیدن نفس) را انجام دهید.