چرخش کمر روسی

نام انگلیسی: Russian Twist
سایر نام ها:

تصاویر چرخش کمر روسی

آموزش حرکت چرخش کمر روسی

  1. روی زمین دراز کشیده و پاهای خود را در محلی ثابت قفل کنید. پاها باید از ناحیه زانو خم شده باشند.
  2. بالاتنه خود را تا جایی که با پایین تنه حرفی وی (V) شکل را تشکیل دهد بالا بیاورید.
  3. دست ها باید به روی هم، کاملا کشیده در مقابل شما و نسبت به بالاتنه زاویه عمود داشته باشند. .این نقطه شروع حرکت خواهد بود
  4. حال، همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) بالاتنه با سمت راست بچرخانید تا جایی که دست ها موازی با زمین شوند. در این نقطه لحظه ای مکث کنید.
  5. سپس همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) به نقطه شروع بازگردید.
  6. همین روند را برای سمت مخالف بدن تکرار کنید.