کرانچ با جیم بال

نام انگلیسی: Exercise Ball Crunch
سایر نام ها:

تصاویر کرانچ با جیم بال

آموزش حرکت کرانچ با جیم بال

  1. بر روی جیم بال در حالی قوس پایین کمر شما روی توپ قرار دارد،  بنشینید.
  2. پاهای شما باید از زانو خم و محکم بر روی زمین قرار گرفته باشند. نیمه بالای بالاتنه باید از روی توپ بلند شده باشد.
  3. در حالی که گردن در تمام مدت ثابت است، بالاتنه را تا محلی که احساس کشش در ماهیچه شکم کنید پایین ببرید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  4. حال، همزمان با انجام عمل بازدم ( بیرون دادن نفس) کمر را خم کرده و با استفاده از ماهیچه شکم، سرشانه و بالاتنه را به سمت بالا متمایل کنید. دست های شما نباید در انجام حرکت درگیر شوند و تمام فشار باید بر روی ماهیچه شکم قرار گرفته باشد. قسمت پایین کمر شما باید همیشه بر روی توپ قرار گرفته باشد.
  5. در بالاترین نقطه، لحظه ای مکث کرده سپس همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) به آرامی به نقطه شروع باز گردید.