کشش زیربغل دست باز از پشت

نام انگلیسی: Lat Pulldown Behind the Neck
سایر نام ها:

تصاویر کشش زیربغل دست باز از پشت

آموزش حرکت کشش زیربغل دست باز از پشت

1. پِد زانو را به توجه به قد خود تنظیم کرده و روی دستگاه قرار بگیرید، سپس میله را در حالی که گریپ باز (انگشت شصت روی میله قرار دارد) است، و فاصله دست ها بیشتر از عرض شانه ها است، بگیرید. در صورت لزوم، پِد زانو را تنظیم کرده، سپس برای گرفتن میله بایستید، در حالی که دست ها کشیده هستند، میله را نگه دارید، در حالی که کمر صاف است، کمی بالاتنه را به سمت جلو مایل کنید، این محل شروع شما است.

2. اکنون همزمان با بیرون دادن نفس و عقب بردن آرنج ها، میله را تا پشت گردن پایین ببرید، انقباض را برای یک لحظه حفظ کنید، سپس نفس را داخل کشیده و به آرامی میله را به محل شروع بازگردانید، تا جایی که در زیربغل ها کشش کامل احساس کنید دست ها را بالا ببرید، این حرکت را تا پایان تعداد تکرارها انجام دهید.