کشش سرشانه

نام انگلیسی: Round The World Shoulder Stretch
سایر نام ها:

تصاویر کشش سرشانه

آموزش حرکت کشش سرشانه

  1. در حالی که یک چوب ورزشی را در دست دارید صاف بایستید، در حالی که فاصله دست ها بیشتر از عرض شانه است چوب را پشت لگن نگه دارید، سعی کنید به آرامی دست ها را از پشت سر بالا ببرید.