کشش سینه

نام انگلیسی: Dynamic Chest Stretch
سایر نام ها:

تصاویر کشش سینه

آموزش حرکت کشش سینه

  1. در حالی که دست ها در مقابل بدن به سمت جلو کشیده هستند صاف بایستید. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  2. در حالی که دست ها را صاف نگه داشته اید، به سرعت دست ها را تا جای ممکن عقب و جلو ببرید به گونه ای که در حال دست زدن هستید.
  3. پنج تا ده مرتبه تکرار کرده و سرعت انجام را به مرور افزایش دهید.