کشش پشت پا

نام انگلیسی: Hamstring Stretch
سایر نام ها:

تصاویر کشش پشت پا

آموزش حرکت کشش پشت پا

  1. در حالی که یک پا کشیده و با لگن زاویه نود درجه تشکیل می دهد، به پشت دراز بکشید. پای دیگر خود را روی زمین صاف نگه دارید. یک طناب یا بَند را روی قسمت توپی کف پا قرار دهید. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  2. حال برای ایجاد فشار روی ساق و پشت پا طناب را به سمت خود بکشید.
  3. این حالت کشیدگی را به مدت ده الی سی ثانیه نگه دارید، سپس با پای دیگر تکرار کنید.