کشش کامل

نام انگلیسی: World's Greatest Stretch
سایر نام ها:

تصاویر کشش کامل

آموزش حرکت کشش کامل

  1. این حرکت یک کششِ سه بخشی است. برای شروع حرکت لانج را در حالی انجام دهید که پای جلو صاف و انگشتان پای عقب روی زمین قرار دارند. در حالی که زانوها خم هستند به حالت اسکوات تا جایی که زانوها به زمین برخورد نکنند پایین بروید. در حالی که بالاتنه صاف است، در این حالت ده الی بیست ثانیه باقی بمانید.
  2. حال دست چپ خود را در کنار پای مقابل روی زمین قرار داده و آرنج دست دیگر را کنار پا نگه دارید. دست چپ شما باید به صورت عمود روی زمین قرار داشته باشد تا در انجام این بخش از کشش به شما کمک کند. پس از ده الی بیست ثانیه دست ها را در اطراف پای مقابل قرار دهید. انگشتان پای مقابل را از روی زمین بلند کرده و پای خود را صاف کنید. برای قرار گرفتن در این حالت ممکن است مجبور شوید پای عقب را جابه جا کنید.
  3. در این حالت ده الی بیست ثانیه باقی بمانید سپس کل روند را با سمت دیگر بدن تکرار کنید.